Avskjed av arbeidstaker - Arbeidsrett

Hva er avskjed av arbeidstaker

Avskjed vil si at den ansatte må fratre på dagen og med øyeblikkelig virkning.

Det må foreligge grove pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av ansettelsesavtalen som for eksempel ordrenekt, underslag, brudd på viktige interne regler og retningslinjer, trakkasering av andre ansatte, mobbing, vold og trusler, seksuell trakassering, misbruk av alkohol eller narkotika, og i visse tilfelle ulovlig fravær osv.


Forskjellen på oppsigelse og avskjed

Ved oppsigelse så har den ansatte som hovedregel rett til å arbeide i oppsigelsestiden, mens ved avskjed må arbeidstaker forlate arbeidsplassen på dagen. Arbeidstaker har som hovedregel heller ikke rett til å stå i stillingen under forhandlinger eller domstolsbehandling av avkjeden.


Drøftelsesmøte

Arbeidstaker kan avskjediges uten at det er gitt noen forutgående advarsel om avskjed, men loven har en rekke saksbehandlingsregler i forbindelse med avskjed. Uavhengig av hva som er årsaken til avskjed så skal dette drøftes på forhånd med arbeidstaker dersom det er mulig. Det er ikke en forhandling om avskjed som skal gjennomføres, men en drøfting. Det er arbeidsgiver som har det endelige ord og beslutningsmyndighet. Grunnlaget for avskjeden skal diskuteres, samt om det foreligger alternative løsninger og virkningen av avskjeden m.v. Det bør alltid skrives et referat fra møtet som undertegnes.


Hva må avskjedsbrevet inneholde

Loven stiller å strenge krav til innholdet i avskjedsbrevet. Det ska leveres personlig eller sendes rekommandert, og avskjedsbrevet må inneholde opplysninger om den ansattes rett til å kreve forhandlinger, reise søksmål, fortsette i stillingen, og fristen for å kreve dette m.v.


Kontakt

Dersom det er spørsmål til avskjed eller arbeidsrett ta gjerne kontakt med advokat Kjetil Raaness på 92881458 eller ved å bruke kontaktskjemaet.