Ansettelsesavtale - Arbeidsrett

Det skal alltid inngås skriftlig ansettelseskontrakt, og arbeidsgiver har ansvaret med å lage utkast til avtale. Ansettelsesavtalen skal ha med opplysninger om alle viktige forhold. Nedenfor følger noen tips om hva som alltid bør være med i en vanlig ansettelseskontrakt, og noen råd til mer avanserte avtaler.


Tips til vanlig ansettelseskontrakt


• Navn på arbeidsgiver og arbeidstaker.

• Adressen til arbeidsstedet, og at dette kan bli endret.

• Angivelse av tittel og kort om hva stillingen omfatter.

• Arbeidstid og pauser.

• Dato for oppstart av ansettelsesforholdet.

• Om ansettelsen er midlertidig eller fast.

• Om det skal være prøvetid og i så fall lengden på denne.

• Bestemmelse om ferie.

• Oppsigelsesfristen for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

• Lønn ved ansettelse, eventuell overtidsbetaling og andre tilleggsgoder som for eksempel provisjon, mobiltelefon, bil og helsetjenester.

• Tidspunktet for månedlig lønnsutbetaling.

• Pensjon.

• Forholdet til tariffavtale dersom dette er aktuelt.


I mer avanserte ansettelseskontrakter kan det være aktuelt med bestemmelser om

• Taushetsplikt under og etter ansettelsesforholdet om forretnings- og driftshemmeligheter og bedriftens kunder.

• Forbud mot å ha bistillinger eller krevende verv.

• Forbud mot å være involvert i andre selskaper som driver innenfor samme virksomhetsområde.

• Karantenebestemmelser ved oppsigelse.


Ansettelseskontrakt for daglig leder


For daglig leder kan det være aktuelt å ta med i ansettelsesavtalen at daglig leder plikter å fratre mot en på forhånd fastsatt sluttpakke.


Hjelp til utforming av ansettelseskontrakt

For bistand i forbindelse med utarbeidelse av ansettelseskontrakt ta gjerne kontakt på 92881458 eller ved å bruke kontaktskjemaet.